Advokátska kancelária poskytuje služby v slovenskom, francúzskom a anglickom jazyku najmä v nasledovných právnych odvetviach:

 


elektronické podávanie návrhov

elektronické podávanie návrhov
Advokátska kancelária poskytuje služby vo vzťahu k obchodnému registru a živnostenskému registru formou zaručeného elektronického podpisu.


obchodné právo

elektronické podávanie návrhov
Zakladanie, zmeny a transformácie obchodných spoločností, likvidácie spoločností, výmaz spoločností z obchodného registra, zastupovanie v konkurznom konaní podnikateľov, príprava návrhov na vyhlásenie konkurzu, vymáhanie peňažných i nepeňažných pohľadávok, obchodné záväzkové právo (spisovanie zmlúv a podaní), zastupovanie na všeobecnom a rozhodcovskom súde.


medzinárodné obchodné právo

elektronické podávanie návrhov
Medzinárodné záväzkové vzťahy, cezhraničné vymáhanie pohľadávok - európsky platobný rozkaz, zastupovanie v súdnych a iných konaniach, zastupovanie na súde.


občianske právo

elektronické podávanie návrhov
Vymáhanie pohľadávok, záväzkové právo, nehnuteľnosti - spisovanie zmlúv, zabezpečovanie záväzkov, majetkové právo, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo, exekučné právo, náhrada za škodu, bezdôvodné obohatenie.


pracovné právo

elektronické podávanie návrhov
Vznik pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, hmotná zodpovednosť zamestnanca, zodpovednosť zamestnávateľa.


správne právo

elektronické podávanie návrhov
Správne konanie, priestupkové konanie.